ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย

รัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560-2561 จำนวน 72 หลักสูตร ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยแหล่งทุนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ร่วมทั้งค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทุนต้องมีอายุระหว่าง 25 – 45 ปี และไม่เคยได้รับทุนรัฐบาลอินเดียภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan มาก่อนและมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษชุด DIFA TES หรือ TOEFL IELTS หรืออื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งที่เทียบเท่าเกณฑ์วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ Common European Framework of Reference (CEFR) อย่างน้อยระดับ B1 ผลการทดสอบดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่เข้ารับการทดลอง รายละเอียดหลักสูตรสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://tica.thaigove.net หัวข้อ “ทุนรัฐบาลอินเดีย” สำหรับปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test)ประจำเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.inter.mua.go.th  หัวข้อ “News and Events”

ผู้ที่สนใจสมัครรับทุนต้องมีหนังสือจากต้นสังกัดเพื่อเสนอชื่อให้สมัครรับทุนในหลักสูตรที่ตนสนใจเพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น รวมทั้งต้องทำรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุนและใบสมัครรับทุนรัฐบาลอินเดียส่งให้กระทรวงการต่างประเทศ (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) พร้อมสำเนาผลการทดสอบภาษาอังฏฤษภายในวันปิดรับสมัครที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 43102 หมายเลขโทรสาร 0 2143 9325

รายละเอียดทุนรัฐบาลอินเดีย