การศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญรับฟัง การชี้แจงกำหนดการ กรอบหัวข้อวิจัยและการยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ให้ดำเนินการเป็นแม่ข่ายเพื่อสนับสนุนการบริหารโครงการการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 >>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

หากบุคลากรในหน่วยงานท่านสนใจยื่นข้อเสนองานวิจัยดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.eppo.go.th