ข่าว

ระบบแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและเทคโฯโลยีสารสนเทศ  ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา แนะนำหนังสือหรือสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ เข้าห้องสมุด ตามวิธีการดังนี้

  • เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่  http://www.rmutp.ac.th เลือกเมนูคณะฝหน่วยงาน –> ห้องสมด
  • เลือกเมนู ระบบสารสนเทศห้องสมุด –> ระบบแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
  • หรือเข้าถึงได้ที่   http://lib.arit.rmutp.ac.th/suggest/#/
  • กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือหรือสื่อที่ต้องการสั่งซื้อ หากไม่ทราบชื่อหนังสือที่ต้องการ ท่านสามารถคลิกเลือกไปที่ “แหล่งข้อมูลหนังสือ” เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ศูนย์หนังสือต่างๆ เพื่อหารายละเอียดประกอบการสั่งซื้อ
  • สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับคำแนะนำในการสั่งซื้อหนัีงสือเข้าห้องสุมดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะปิดรับคำแนะนำภายในวันที่ 30 เมษายน 2561