ข่าวกิจกรรม

โครงการ สหกิจศึกษา ประจำปี 2560

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์

« 2 of 4 »