งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2561

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2561 The Seventh International Conference on Advancement of Development Administration 2018-Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 7th ICADA 2018-SSIS) ในหัวข้อ “Surviving in a Disruptive World: Integration and Mobilization” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สามารถดูรายละเอียดได้ที่www.ICADA2018.nida.ac.th
ติดต่อ : โทรศัพท์  0 2727 3325-6, 0 2727 3612   โทรสาร 0 2375 3985