ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน

ประมวลภาพกิจกรรม : งานบริการวิชาการแก่สังคม สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

« 1 of 2 »