Event News

เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ วัสดุแม่เหล็กและการประยุกต์ใช้

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ วัสดุแม่เหล็กและการประยุกต์ใช้ (Magnetism and its applications) ระหว่างวันที่ 5 – 8  กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัทซีเกท (เทพารักษ์) จังหวัดสมุทรปราการ โดยโครงการดังกล่าวร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม – University of York – The Seagate Technology (Thailand, UK) จากสนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ประเทศสหราชอาณาจักร

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ