Event News

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 10 ในหัวข้อ”วิทยาศาสตร์มุ่งนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0″

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครินทรวิโรฒ จัดการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 10 (The 10th Science Research Conference) ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์มุ่งนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการทางเว็บไซต์ และขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการตามวันเวลาดังกล่าว โดยกำหนดการส่งบทคัดย่อ (Abstract) และบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถลงทะเบียนและเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ https://src10.msu.ac.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 043-754247