Event News

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จำนวน 4 โครงการ สามารถดูรายละเอียดการเข้าอบรมแต่ละหลักสูตรได้ทาง http://www.nrct.go.th/training.aspx

หากบุคลากรหน่วยงานท่านใดสนใจ กรุณาติดต่อหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ทั้งแจ้งข้อมูลให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบ