ข่าวกิจกรรม

ศึกษาดูงานสวนหลวงร.9

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นำโดยนายมาโนช  หลักฐานดี หัวหน้าสาขาวิชาฯ และนางสาวภัทริกา  สูงสมบัติ  อาจารย์ประจำสาขาวิชา  ซึ่งจัดการเรียนการสอนรายวิชาพฤกษศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ นำนักศึกษาดูงาน ณ สวนหลวง ร.๙ เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจในด้านพรรณไม้หายากและสมุนไพร  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐