ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ขยายเวลารับสมัคร “รับตรง” สำหรับนักเรียนที่มีวุฒิ ปวช. เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีวุฒิ ปวช. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 สาขาวิชา คือ

 รหัสสาขา สาขาวิชา  จำนวนรับ  วุฒิที่รับเข้าศึกษา
30201 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc. Computer Science) 30 ปวช.สายช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
30204 วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (B.Sc.Industrial Materials Science) 30 ปวช.สายช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
Click… ระเบียบการรับสมัคร

ปฏิทินการรับสมัคร

 • รับสมัครผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 เม.ย.2561  คลิกเพื่อสมัคร
 • พิมพ์บัตรสอบ : 2 พ.ค.2561 คลิก
 • สอบข้อเขียน : 5 พ.ค. 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) (แผนที่)

วิชาในการสอบคัดเลือก

 รหัสสาขา  สาขาวิชา วิชาที่สอบคัดเลือก
30201 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 020111 คณิตศาสตร์ 1
010101 ภาษาอังกฤษ-ภาษไทย-สังคม 1
020101 วิทยาศาสตร์ 1
020108 วิชาชีพเฉพาะ 1
ดูเนื้อหาวิชา
30204 วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 020111 คณิตศาสตร์ 1
010101 ภาษาอังกฤษ-ภาษไทย-สังคม 1
020101 วิทยาศาสตร์ 1
020408 วิชาชีพเฉพาะ 1
ดูเนื้อหาวิชา
 • ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน : 11 พ.ค. 2561
 • สอบสัมภาษณ์ : 19 พ.ค. 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 24 พ.ค. 2561
 • บันทึกการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ และพิมพ์ใบลงทะเบียน ชำระเงินที่ธนาคารหรือเคาร์เตอร์เซอร์วิส : 24-30 พ.ค.2561 คลิก
 • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2561 : 31 พ.ค.2561 ณ ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร (D-Hall)
 • ตรวจโรคและเอ็กซเรย์ : 12-14 มิ.ย.2561 ณ ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร (D-Hall)
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : 21-22 มิ.ย.2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 0-2836-3004 หรือ Facebook
 • สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท) โทร 0-2665-3777 ต่อ  6409