ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

รับมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 3 สาขาวิชา

  1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเอตร์ (B.Sc. Computer Science)
  2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (B.Sc. Environmetal Scienc and Technology)
  3. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (B.Sc.Industrial Materials Science)

>> ประเภทการรับสมัคร

>> การสมัคร