Event News

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั้น โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอให้ทางคณะประชาสัมพันธ์การประชุม หากอาจารย์ผู้สอนท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ ตามรายละเอียดดังแนบ อ่านรายละเอียด