ข่าว

รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (ครั้งที่ 3)

ด่วน ! รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ สามารถติดต่อขอใบสมัคร ได้ที่งานบริหารทั่วไป (พัสดุ)  ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี มทร.พระนคร  หรือดาวโหลดใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ตั้งแต่วันทีี่ 23 มกราคม  – 16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ใบสมัครพนักงานขับรถยนต์