ข่าว

การอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรม spss (สวพ.)

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป spss ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

สวพ.ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากห้องสำหรับการอบรมสามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้จำนวนจำกัด สวพ. ขอรับผู้สมัครเข้าอบรมตามโควตาแต่ละคณะ อ่านรายละเอียดและกำหนดการเพิ่ม