ข่าวกิจกรรม

แนะแนวการศึกษาต่อ รร.สูงสุมารผดุงวิทย์

ในวันศุกร์ที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   งานแนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   นำโดยอาจารย์ศรีวิไล  พวกน้อย หัวหน้าแนะแนว พร้อมทั้งอาจารย์ทั้ง 3 สาขาวิชา  ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่และแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖   ณ  โรงเรียนบางปลาม้า“สูงสุมารผดุงวิทย์”  อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

« 2 of 2 »