Event News

ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย / นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง : การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย / นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยส่งข้อเสนอโดยตรงที่ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 24 เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณกิตติกันตพงศ์ 0-2216 -955 ต่อ 226
รายละเอียด : ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ที่ 4/2561
แบบเสนอโครงการฯขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย