ข่าว

ประชาสัมพันธ์…ผลงานสื่อป้องการทุจริต ประเภทภาพยนตร์สั้นและภาพยนตร์โฆษณา ประจำปี 2560

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประเภทภาพยนตร์สั้น และภาพยนตร์โฆษณา ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนต์โฆษณาหรือภาพยนต์สั้น อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตหรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ