อื่นๆ

ฐานความเชี่ยวชาญนักวิจัย

วิทยาการคอมพิวเตอร์-สารสนเทศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์-สถิติ วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ Data Science

นักวิจัยความเชี่ยวชาญ/Expertise
warinthornดร.วรินธร บุญยะโรจน์
วท.ด.สหสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม
-การประยุกต์บนดินการปล่อยน้ำเสียลงบนดินเพื่อการบำบัดน้ำเสียหรือ
การนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยดินและพืชคลุมดิน(Land application)
-ระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพ (Biological wastewater treatment)
-การบำบัดน้ำชะมูลฝอย (Landfill leachate treatment)
-ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบมีเยื่อกรอง (Membrane bioreactor and biological wastewater
treatment plant and processes)
-เยื่อกรองระดับไมโครฟิลเตรชั่น และเทคโนโลยีเยื่อกรอง(Microfiltration membrane and
membrane technology)
-การบำบัดสารอินทรีย์ที่มีพิษ (Organic micro-pollutants removal)
-การตรวจสอบจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคนิคการตรวจด้วยสารเรืองแสง (Microbial -
community analysis by Fluoresce in situ hybridization)(FISH)
-การทดสอบความเป็นพิษของสารต่อสิ่งมีชีวิตเป้าหมายด้วยเทคนิคแยกดีเอ็นเอของเซลล์เดี่ยวในวุ้น
ด้วยกระแสไฟฟ้า (Bio-toxicity Testing on fish species by Comet assay technique)
-การนำของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (Waste Utilization)

Duangreutaiดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ
Ph.D.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วท.ม.ชีวเคมี
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ
-อนุกรมวิธานของแบคทีเรียและเชื้อรา (Molecular Systematics of bacteria and fungi)
-จุลศาสตร์ของเอนไซม์ (Enzyme Kinetics)
-จุุลชีวด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม (Environmental and food microbiology)
-ชีวเคมี และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biochemistry)
Manochอาจารย์มาโนช หลักฐานดี
วท.ม.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กศ.บ.เคมี
-สิ่งแวดล้อมและเคมี (Environmental and Chemistry)
-กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Environmental laws)
woranuchอาจารย์วรนุช ดีละมัน
วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อม
วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
-มลพิษอากาศ (Environmental Management)
-ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Sediment)
-การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (Air pollution)
(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) (PAHs)
kitiyotอาจารย์กิติยศ ตั้งสัจจวงศ์
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ระบบบำบัดน้ำและน้ำเสีย (Water and wastewater treatment)
pattarikaดร.ภัทริกา สูงสมบัติ
ปร.ด.ชีววิทยา
วท.ม.ชีววิทยา
วท.บ.พฤกษ์ศาสตร์
-พฤกษศาสตร์ (Botany)
-ชีววิทยา(Biology)
-การบำบัดโลหะหนักโดยใช้พืช (Heavy metal Phytoremediation)


วิทยาการคอมพิวเตอร์-สารสนเทศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์-สถิติ วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ Data Science