ข่าวกิจกรรม

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปี ๒๕๖๑

งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เริ่มตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา จำนวน ๓ คน คือ หมายเลข ๑ นายพงศกร พันธุ์บุตรดี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หมายเลข ๒ น.ส.นิลวรรณ นาแจ้ง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หมายเลข ๓ นายภานุวัฒน์ อินหนู นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ผลจากการเลือกตั้งด้วยการสแกน QR Code หมายเลข ๑ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา ด้วยคะแนน ๘๘ เสียง จากคะแนนทั้งหมด ๒๑๖ เสียง

« 1 of 2 »