ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์

เมื่อวันที่ 24 -25 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดโครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ โดยมีนายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก คุณโชคชัย ภัทรมาลัย และ คุณณัฏฐณิชา ภัทรมาลัย เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายความรู้พร้อมกับทำกิจกรรมการสร้างงานเป็นทีมระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

« 1 of 2 »