ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมสัมมนาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมสัมมนาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดยนายจิระศักดิ์ ธาระจักร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้  ซึ่งได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ผศ.พิชญา พุกผาสุข จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร  เป็นวิทยากรบรรยายการแนะนำขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกอบการทำผลงานวิชาการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร