ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรกานต์  บุตรสาร  นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ ในโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในอังคารที่ 27  กุมภาพันธ์  2561 ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ