ข่าว

โครงการ “D.R.I.V.E. 2018 คิด ผลิต ขาย” ฟรี!!!

ITAP สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “D.R.I.V.E. 2018 คิด ผลิต ขาย”  ฟรี!!!  ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพ SMEs อย่างครบวงจรภายใต้หลักการ คิด ผลิต ขายเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ สู่การขยายผลเชิงพาณิชย์  โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 นวัตกรรมการบริการเพื่อส่งเสริมสู่คุณภาพการใช้ชีวิต กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 3 ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับสมัครจำนวนจำกัด 30 บริษัท เท่านั้น (สวทช. ขอสงวนสิทธิ์รับสมัครเฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น ได้แก่ บจก. หจก. หสม. ร้านค้า สหกรณ์ หรือ วิสาหกิจชุมชน เท่านั้น)

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ พนิตา ศรีประย่า หรือโทร. 02-564-7000 ต่อ 1301,1368,1381 (มือถือ 063-915-6656) หมดเขตรับสมัคร 16 มีนาคม 2561

สมัครได้ที่ link :  https://www.zipeventapp.com/e/DRIVE20

คลิกดูรายละเอียด  ตารางฝึกอบรม