ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล อาจารย์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จากมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561