Event News

โครงการพัฒนานักวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตนล่าง กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตนล่าง เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านศิลปะ – มนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงศ์สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและลงทะเบียนได้ที่ http://www.thaiwest.su.ac.th/category/