เครื่องวัดความหยาบผิว

ข้อมูลจำเพาะ : เป็นเครื่องมือวัดความหยาบผิวของงาน หัววัดมีระยะในการลากหัววัดในแนวแกน  X ได้  100  มิลลิเมตร มี ความเที่ยงตรง ( Traverse  Linearity )ในการลากไม่เกิน( 0.05 + 1L/1000)  ไมโครเมตร  L: Measured length ( mm.) แรงกดของหัววัด 0.75 มิลลินิวตัน และมีความเร็วในการลากวัดได้ตั้งแต่  0.02 – 5.0 มิลลิเมตร ต่อ วินาที หัววัดสามารถขยับขึ้นลงในแนวตั้งได้ ไม่น้อยกว่า 500  มิลลิเมตร มีความละเอียดของผลการวัด ( resolution ) 0.05  มิลลิเมตร มีแท่นวางงาน

ความสามารถการในให้บริการ:      วัดความหยาบผิวชิ้นงาน

รายละเอียด                                                     อัตราค่าบริการ

  • ค่าบริการวัดความหยาบผิวขั้นต่ำ (ไม่เกิน 10 จุด)             7,000 บาท
  • ค่าวัดความหยาบผิว                                           500 บาท/จุด