เตาเผาอุณหภูมิสูง (ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส)

ข้อมูลจำเพาะ :  สามารถบันทึกข้อมูลการทำงานของเตาผ่านพอร์ต USB สามารถโปรแกรมได้ไม่น้อยกว่า 10 โปรแกรม หน้าจอ แสดงผลเป็นสี (Color monitor)

ความสามารถการในให้บริการ:  เตรียมชิ้นงานประเภทโลหะ  เซรามิก พอลิเมอร์(ที่ไม่มีสารตะกั่วเจือปน)

รายละเอียด                                                      อัตราค่าบริการ

ตามความสามารถในการให้บริการ                              400 บาท/ชั่วโมง