เตาเผาอุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส (สูงสุดไม่เกิน 1400 องศาเซลเซียส)

ข้อมูลจำเพาะ:  สามารถบันทึกข้อมูลการทำงานของเตาผ่านพอร์ต USB  สามารถโปรแกรมได้ไม่น้อยกว่า 10 โปรแกรม
หน้าจอแสดงผลเป็นสี (Color monitor)

ความสามารถการในให้บริการ:   เตรียมชิ้นงานประเภทโลหะ เซรามิก พอลิเมอร์(ที่ไม่มีสารตะกั่วเจือปน)

รายละเอียด                                                      อัตราค่าบริการ
ตามความสามารถในการให้บริการ                              700 บาท/ชั่วโมง