วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

 นักวิจัยความเชี่ยวชาญ (Expertise)
วิภาดร.วิภา จักรชัยกุล
ปร.ด.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
คอ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
การศึกษาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน (The development of Instruction media)
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and Information Technology
weewawanดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์
ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอ.ม.เทคโนโลีคอมพิวเตอร์
บธ.บ.บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ(Digital Image Processing)
การคำนวณเชิงวิวัฒนาการ (Evolutionary Computation)
เหมืองข้อมูล(Data Mining)
ระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interface; HCI)
นิภาพรอาจารย์นิภาพร ปัญญา
วท.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Computer Graphics)
ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia)
การสร้างบทเรียน E - learning (Online Lessons)
papatsonอาจารย์ภภัสสร สิงหธรรม
คอ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Research)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน (Computer-Assisted)(CAI)
การสร้างบทเรียน E-learning (Online Lessons)