วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Science and Technology)

 นักวิจัยความเชี่ยวชาญ (Expertise)
Manochอาจารย์มาโนช หลักฐานดี
วท.ม.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กศ.บ.เคมี
สิ่งแวดล้อมและเคมี (Environmental and Chemistry)
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Environmental laws)
Duangreutaiดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ
Ph.D.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วท.ม.ชีวเคมี
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ
อนุกรมวิธานของแบคทีเรียและเชื้อรา (Molecular Systematics of bacteria and fungi)
จุลศาสตร์ของเอนไซม์ (Enzyme Kinetics)
จุุลชีวด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม (Environmental and food microbiology)
ชีวเคมี และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biochemistry)
warinthornดร.วรินธร บุญยะโรจน์
วท.ด.สหสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม
การประยุกต์บนดินการปล่อยน้ำเสียลงบนดินเพื่อการบำบัดน้ำเสียหรือการนำกลับมาใช้ใหม่
ด้วยดินและพืช คลุมดิน(Land application)
ระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพ (Biological wastewater treatment)
การบำบัดน้ำชะมูลฝอย (Landfill leachate treatment)
ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบมีเยื่อกรอง (Membrane bioreactor and biological waste water
treatment plant and processes)
เยื่อกรองระดับไมโครฟิลเตรชั่นและเทคโนโลยีเยื่อกรอง(Microfiltration membrane and membrane technology)
การบำบัดสารอินทรีย์ที่มีพิษ (Organic micro-pollutants removal)
การตรวจสอบจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคนิคการตรวจด้วยสารเรืองแสง
(Microbial-community analysis by Fluoresce in situ hybridization)(FISH)
การทดสอบความเป็นพิษของสารต่อสิ่งมีชีวิตเป้าหมายด้วยเทคนิคแยกดีเอ็นเอของเซลล์เดี่ยว
ในวุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า (Bio-toxicity Testing on fish species by Comet assay technique)
การนำของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (Waste Utilization)
pattarikaดร.ภัทริกา สูงสมบัติ
ปร.ด.ชีววิทยา
วท.ม.ชีววิทยา
วท.บ.พฤกษ์ศาสตร์
พฤกษศาสตร์ (Botany)
ชีววิทยา(Biology)
การบำบัดโลหะหนักโดยใช้พืช (Heavy metal Phytoremediation)
woranuchอาจารย์วรนุช ดีละมัน
วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อม
วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มลพิษอากาศ (Environmental Management)
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Sediment)
การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (Air pollution)
โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)(PAHs)
kitiyotอาจารย์กิติยศ ตั้งสัจจวงศ์
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ระบบบำบัดน้ำและน้ำเสีย (Water and wastewater treatment)