วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Materials Science)

 นักวิจัยความเชี่ยวชาญ (Expertise)
piyapongผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว
ปร.ด.ฟิสิกส์
วศ.ม.วิศวอุตสาหการ
วท.บ.ฟิสิกส์
เซรามิกชีวภาพ(Bioceramic)
พอลิเมอร์ชีวภาพ(Biopolymers)
วัสดุนาโน(Nanomaterials)
วัสดุเชิงประกอบ (Composite materials)
การสังเคราะห์วัสดุ(Material fabrication)
การศึกษาลักษณะเฉพาะทางวัสดุ และการวางแผนและควบคุมผลิตภัณฑ์
(Material Characterization and Production planning and Control)
wilaiwanผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล
วท.ด.วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
วศ.ม.วิศวกรรมพลังงาน
วท.บ.วัสดุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ของแก้ว(Glass Science)
วัสดุุเชิงประกอบ (Composite materials)
วัสดุเซรามิก (Ceramic Material)
วัสดุแก้วเซรามิก (Glass Ceramics Material)
kantimaดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล
ปร.ด.เทคโนโลยีวัสดุ
วศ.ม.เทคโนโลยีวัสดุ
วท.บ.วัสดุศาสตร์
วัสดุผสมทางพอลิเมอร์(Polymer Composites and Blends)
วัสดุุผสมไม้/เส้นใยธรรมชาติ (Wood/Natural Fiber Plastic Composites)
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ (Polymer Processing)
Jirasakดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
เทคโนโลยีวัสดุ
วศ.ม.เทคโนโลยีวัสดุ
วท.บ.ฟิสิกส์
อิเล็กโทรเซรามิกและเฟอริโรอิเล็กทริก
วัสดุฉลาดและอุปกรณ์
วัสดุุเชิงประกอบ
การสังเคราะห์และวิเคราะห์วัสดุเซรามิก
Thanapongดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์
Ph.D.Material Science
วท.ม.วัสดุศาสตร์
วท.บ.วัสดุศาสตร์
อิเล็กโตรเซรามิกและเฟอริโรอิเล็กทริก(Electroceramics and Ferroelectric)
วัสดุฉลาดและอุุปกรณ์ (Smart Materials and Device)
วัสดุเชิงประกอบ(Composite Materials)
การสังเคราะห์และวิเคราะห์วัสดุเซรามิก (Fabrication and Characterization of Ceramics)