วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Science & Information Technology)

 นักวิจัยความเชี่ยวชาญ (Expertise)
narisaraดร.นริศรา นาคเมธี
ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การค้นคืนข้อมูล (Information Retrieral)
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)
เหมืองข้อมูล (Data Mining)
weewawanดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์
ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอ.ม.เทคโนโลีคอมพิวเตอร์
บธ.บ.บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ(Digital Image Processing)
การคำนวณเชิงวิวัฒนาการ (Evolutionary Computation)
เหมืองข้อมูล(Data Mining)
ระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interface; HCI)
methiyaninดร.เมธิญาณินฆ์ คำขาว
Dr.-Ing. (Computer)
M.Sc. (Information Technology)
B.Eng. (Civil Engineering)

ปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence)
tidawanนางสาวธิดาวรร คล้ายศรี
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคม(Social Network Analysis)
จัดกลุ่มและจำแนกข้อมูลกราฟGraph-based (Clustering and Classification)
siamผศ.สยาม ลางคุลเสน
วทม.สถิติประยุกต์
กศบ.เทคโนโลยีการศึกษา
สติคณิตศาสตร์(Mathematical Statistics)
การวิเคราะห์เชิงสถิติ (Statistics Analysis)
การวิเคราะห์หลายตัวแปร(Multivariate Analysis)
chanwitผศ.ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์
วท.ม.คณิตศาสตร์
วท.บ.คณิตศาสตร์
ทฤษฎีจำนวนพืชคณิต (Number Theory Algebra)