วิทยาศาสตร์ (Division of Science)

 นักวิจัยความเชี่ยวชาญ (Expertise)
Chatchawalดร.ชัชวาล ศรีภักดี
ปร.ด.ฟิสิกส์ประยุกต์
วท.ม.ฟิสิกส์
กศ.บ.ฟิสิกส์
การจำลองทางคณิตศาสตร์ประยุกต์(Methematical Simulation)
ฟิสิกส์(Physics)
สารสนเทศเชิงควอนตัม (Quantam Information)
ควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์ (Quantum Electronics)
ฟิสิกส์ศาสตร์ไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinear Optics)
ควอนตัมออปติก (Quamtum Optics)
ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor Physics)
ฟิสิกส์สถานะควบแน่น (Condensed Matter Physics)
udomdjaผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม
วท.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์ - เคมี
ค.บ.เคมี
เคมีศึกษา(Chemistry Education)
เคมีของพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ(Medicinal Plants and
Natural Product Chemistry)
พฤกษเคมี (Photochemistry)
ดร.ไพศาล การถาง
ปร.ด.ฟิสิกส์
วท.ม.ฟิสิกส์
วท.บ.ฟิสิกส์
ชีวะฟิสิกส์เชิงการประมวลผล (Computational Biophysis)
กระบวนการเชิงภาพสำหรับการศึกษาเชิงชีวะฟิสิกส์(Image processing for Biophysical studies)
ฟิสิกส์เชิงเกษตรกรรม (Agrophysics)
กลศาสตร์เชิงสถิติแบบจำกัด (Non-extensive statistical mechanics)
ฟิสิกส์เชิงเศรษฐศาสตร์ (Econophysics)
พลวัตเชิงสัดส่วน (Fractional dynamics)
napathดร.ณภัทร อัลเบิตต์
ปร.ด.วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
วศ.ม.อิเล็กทรอนิกส์
วท.บ.ฟิสิกส์
Surface Science
Development of DNA-based nanobarcodes
Thin film application
Optical Biosensors
Bio-MEMS, Reflactometric Interference Spectroscopy (RIfS)
Electrochemical DNA sensor
Electrochemical Impedance Spectroscopy
Electrochemical SPR (E-SPR) and nanotechnology
อ.เพชรผศ.เพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล
กศ.ม.ชีววิทยา
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
อนุกรมวิธานพืช(Plant taxonomy)
พฤกษศาสตร์ (Botany)
siriratดร.สิริรัตน์ พานิช
Ph.D.Chemistry
วท.ม.เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์
วท.บ.เคมี
สารต้านอนุมูลอิสระ(Antioxidant)
ตัวตรวจวัดโลหะหลัก (Heavy metal sensor)
อนุภาคนาโน (Nano particle Whispering Gallery sensor)
sirinผศ.สิริน สิระธนกุล
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
กศ.บ.วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม(Science in Industrial)
ฟิสิกส์พื้นฐาน (Fundamental Physics)
sangweiผศ.สังเวย เสวกวิหารี
คอ.ม.เคมี
ค.บ. เคมี
พลังงานทดแทน (Renewable Energy)
เชิ้อเพลิงอัดแท่งจากวัสดุธรรมชาติ (Fuel from natural materials)
เชิ้ิ้อเพลิงอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร (Agricultural Residues for Using as Fuel and Smog)
woravithchanผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
วท.ด.เคมีวิเคราะห์
วท.ม.เคมีวิเคราะห์
วท.บ.เคมี
เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม(Environmental Analytical Chemistry)
เคมีวิเคราะห์ทางอาหาร (Analytical chemistry for Food)
วัสดุนาโน(Nanomaterial)
การพัฒนาวัสดุดูดซับโลหะหนัก (Haevy metal adsorbent)
การตรวจวัดเซนเซอร์ทางเคมี (Chemisal Sensor Detection)
การวิเคราะ์ทางสเปกโทรสโกปี (Spectroscopic analytical method)
thanapornอาจารย์ธนาพร บุญชู
วทม.เคมี
วทบ.เคมี
อาจารย์ธนาพร บุญชู
วทม.เคมี
วทบ.เคมี