คณิตศาสตร์-สถิติ (Division of Mathematics and Statistics)

 นักวิจัยความเชี่ยวชาญ (Expertise)
chanwitดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์
Dr.rer.nat
วท.ม.คณิตศาสตร์
วท.บ.คณิตศาสตร์
ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์
Dr.rer.nat
วท.ม.คณิตศาสตร์
วท.บ.คณิตศาสตร์
kritsadaดร.กฤษฎา เหล็กดี
ปร.ด.สถิติ
พบ.ม.สถิติ
กศ.บ.คณิตศาสตร์
ตัวแบบทางสถิติ (Bayesian Model)
Suneeผศ.สุนีย์ สัมมาทัต
วท.ม.คณิตศาสตร์ประยุกต์
ค.บ.คณิตศาสตร์
การวิจัยดำเนินงาน (Operations Research)
nitayaผศ.นิตยา บุญสิทธิ์
ค.ม.การศึกษาคณิตศาสตร์
วท.บ.คณิตศาสตร์
การศึกษาคณิตศาสตร์ (Mathematics Education)
Sunisaดร.สุุนิสา สายอุปราช
ปร.ด.คณิตศาสตร์ประยุกต์
คอ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
วท.บ.คณิตศาสตร์
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model)
อุตุนิยมวิทยา (Meteorological)
wareewanอาจารย์วรีวรรณ์ วิเศษสิงห์
วท.ม.คณิตศาสตร์ประยุกต์
กศ.บ.วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วัดผลการศึกษา (Educational Measurement)
สถิติวิเคราะห์ (Analytical Statistics)
chawaneeอาจารย์ชวนี สุภิรัตน์
วท.ม.สถิติ
วท.บ.คณิตศาสตร์
การใช้โปรแกรม SPSS,SAS
(Experimental Design)
piyathidaอาจารย์ปิยธิดา พันธุนะ
วท.ม.สถิติ
วท.บ.คณิตศาสตร์
การใช้โปรแกรม SPSS ,MATLAB
(Multivariate Analysis)
kannikaผศ.กรรณิการ์ ม่วงชู
กศ.ม.คณิตศาสตร์
กศ.บ.คณิตศาสตร์
การศึกษาคณิตศาสตร์ (Mathematics Education)
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)