รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบ TCAS 2 (QUOTA)

TCAS 1 PORTFOLIOTCAS 2 QUOTATCAS 3 รับตรงร่วมกันTCAS 4 ADMISIONTCAS 5 รับตรงอิสระ
กิจกรรมกำหนดการ
สมัครและชำระเงิน
สิ้นสุดการรับสมัคร รอบ TCAS 1 Portfolio
ภายใน 1 - 15 ธ.ค. 2561
ประกาศสถานที่สอบ และ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบตั้งแต่ 24 ธ.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์19 ม.ค. 2562
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก28 ม.ค. 2562
ยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ ทปอ.
***หากไม่ทำการยืนยันสิทธิ์
จะถือว่าผู้ผ่านการสัมภาษณ์ไม่ต้องการใช้สิทธิ์ในรอบดังกล่าว
และไม่สามารถขอใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้***"
30 - 31 ม.ค. 2562
ช่วงการ สละสิทธิ์2 - 3 ก.พ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย5 ก.พ. 2562
บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่กำหนด7 - 14 ก.พ. 2562
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง15 ก.พ. 2562
ตรวจโรค และ เอกซ์เรย์แจ้งให้ทราบภายหลัง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แจ้งให้ทราบภายหลัง
เปิดภาคการศึกษา 1 / 2562 24 มิ.ย. 2562
กิจกรรมกำหนดการ
สมัครและชำระเงิน4 ก.พ - 23 มี.ค 2562
ประกาศสถานที่สอบ และ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบตั้งแต่ 1 เม.ย. 2562
สอบสัมภาษณ์19 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก24 เม.ย. 2562
ยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ ทปอ.
***หากไม่ทำการยืนยันสิทธิ์
จะถือว่าผู้ผ่านการสัมภาษณ์ไม่ต้องการใช้สิทธิ์ในรอบดังกล่าว
และไม่สามารถขอใช้สิทธิ์ย้อนหลัง***
24-25 เม.ย. 2562
ช่วงการ สละสิทธิ์26 - 27 เม.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย27 เม.ย. 2562
บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่กำหนด30 เม.ย. - 5 พ.ค. 2562
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง3 พ.ค. 2562
ตรวจโรค และ เอกซ์เรย์แจ้งให้ทราบภายหลัง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แจ้งให้ทราบภายหลัง
เปิดภาคการศึกษา 1 / 256224 มิ.ย. 2562
กิจกรรมกำหนดการ
สมัครผ่านระบบ TCAS และชำระเงินค่าสมัครตามจำนวนสาขาที่เลือกไว้
สามารถเลือกได้สูงสุด 6 สาขาวิชา โดยเป็นการระบุตามระดับความสำคัญ
17 - 29 เม.ย. 2562
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์9 พ.ค. 2562
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่สมัครไว้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ถ้าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องการศึกษาในสาขาวิชาที่ประกาศ
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ หรือไปแล้วแจ้งให้ ทราบว่าไม่ต้องการเข้าศึกษา
จะถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
11 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 317 พ.ค. 2562
สละสิทธิ์ ช่วงที่ 3 (กรณีที่ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 รอบ 2)17 - 18 พ.ค. 2562
รายงานตัวผ่านเว็บไซต์และชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด18 - 23 พ.ค 2562
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่24 พ.ค. 2562
บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่กำหนด7 - 14 ก.พ. 2562
ตรวจโรค และ เอกซ์เรย์แจ้งให้ทราบภายหลัง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แจ้งให้ทราบภายหลัง
เปิดภาคการศึกษา 1 / 256224 มิ.ย. 2562
กิจกรรมกำหนดการ
รับสมัครผ่านระบบ TCAS/ทปอ. และรับชำระเงินค่าสมัคร
(เลือกได้สูงสุด 4 สาขาวิชา โดยระบุลำดับของแต่ละสาขาที่เลือกสมัคร )
9 - 19 พ.ค. 2562
สละสิทธิ์ ช่วงที่ 3 (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 รอบ 2 และรอบ 3)17 - 18 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็ปไซต์ ทปอ.29 พ.ค. 2562
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่สมัคร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ถ้าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องการศึกษาในสาขาวิชาที่ประกาศ
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ หรือไปแล้วแจ้งให้ทราบว่าไม่ต้องการเข้าศึกษา
จะถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 4 มิย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์7 มิ.ย. 2562
รายงานตัวผ่านเว็บไซต์และชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด10 - 13 มิ.ย. 62
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่14 มิ.ย. 2562
บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่กำหนด7 - 14 ก.พ. 2562
ตรวจโรค และ เอกซ์เรย์แจ้งให้ทราบภายหลัง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แจ้งให้ทราบภายหลัง
เปิดภาคการศึกษา 1 / 256224 มิ.ย. 2562
กิจกรรมกำหนดการ
สมัครและชำระเงิน30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2562
สละสิทธิ์ ช่วงที่ 4
(ผู้สมัครที่ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1, 2, 3 และรอบที่ 4 ไปแล้ว)
7 - 8 มิ.ย. 2562
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่สมัคร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป11 มิ.ย. 2562
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ ทปอ.17 - 18 มิ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา20 มิ.ย. 2562
รายงานตัวผ่านเว็บไซต์และชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด20 - 21 มิ.ย. 2562
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่21 มิ.ย. 2562
ตรวจโรค และ เอกซ์เรย์แจ้งให้ทราบภายหลัง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แจ้งให้ทราบภายหลัง
เปิดภาคการศึกษา 1/256224 มิ.ย. 2562