สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Science and Information Technology)


แนะนำสาขาบุคลากรห้องปฏิบัติการและห้องเรียนทฤษฎี
เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานของประเทศที่ต้องการกำลังคนที่มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 และ Digital Economy

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้ากับความรู้ทางด้านสถิติ และคณิตศาสตร์  เพื่อสร้างบัณฑิตที่มึทักษะความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาทำงานร่วมกันกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรม

จุดเด่นของสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลฯ  เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาตามความต้องการที่แท้จริงของตลาดแรงงานที่ต้องการนักวิทยาการข้อมูลที่มีทักษะการเขียนโปรแกรม  นอกจากนี้สาขาวิชายังมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบริษัทเอกชนทำให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้ได้เรียนรู้และรับประสบการณ์จริงจากภาคเอกชน

narisaraดร.นริศรา นาคเมธี
- ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
weewawanดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์
- ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ
- คอ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- บธ.บ.บริหารธุรกิจ
methiyaninดร.เมธิญาณินฆ์ คำขาว
- Dr.-Ing.(Informationstechnik)
- M.Sc. (Information Technology)
- B.Eng. (Civil Engineering)
siamผศ.สยาม ลางคุลเสน
- วทม.สถิติประยุกต์
- กศบ.เทคโนโลยีการศึกษา
chanwitผศ.ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์
- Ph.D. (Doctor rerum naturalium)
- วท.ม.คณิตศาสตร์
- วท.บ.คณิตศาสตร์
xxx