Asst.Prof.Salakchit Pukjaroon

salakjitผู้ช่วยศาสตราจารย์สลักจิต พุกจรูญ
Asst.Prof.Salakchit Pukjaroon
——————————————————————————————————
Contact : (+66) 0-2836-3000   ต่อ 4627
E-mail : p.salakchit@yahoo.com
EducationCurrent ResearchExpertiseResearch ProjectPublication
M.Sc. (Genetics) Kasetsart University, Thailand 1986
B.Sc. (Science) Kasetsart University, Thailand 1982
 • xx
 • สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
 • การจัดการขยะมูลฝอย
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม
 • การสร้างเครื่องมือวัดความแกร่งของเมล็ดข้าวสารในระดับห้องปฏิบัติการสำหรับคัดแยกสายพันธุ์และบอกความแกร่งของเนื้อข้าวด้วยวิธีการใช้แรงดันจากสูญญากาศ
 • การศึกษามลพิษทางเสียงเชิงกายภาพที่เกิดจากยานพาหนะกรณีศึกษาสี่แยกวงค์สว่างและสี่แยกสะพานพระราม 7
 • การออกแบบพัฒนาเครื่องวัดความแกร่งของเมล็ดข้าว
 • xx

scopus_logo

ประชุมวิชาการ
 • The 9th  RMUTP International Conference The Sukosol, Bangkok, Thailand 21-22 JUNE 2018
 • The 9th TCU International e-Learning Conference 2018 MOOCs and Beyond July 19-20,2018 BITEC Bangkok
ผลงาน
 • สิทธิบัตร เรื่อง เครื่องวัดความแกร่งของเมล็ดข้าวเปลือก