รายการอัตราค่าเช่าทรัพย์สิน

แนะนำระเบียงครุภัณฑ์ระเบียงพื้นที่เช่าและห้องประชุมระเบียงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดให้บริการเช่าทรัพย์สิน อาทิ
ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการวิจัย ตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์และสังเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และวิศวกรรม
พื้นที่เช่าและห้องประชุม เพื่อดำเนินกิจกรรมการประชุม  การอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับ หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และ/หรือระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน

ระเบียบว่าด้วยการให้บริการสังคม

ห้องประชุม

พื้นที่เช่า

ร้านถ่ายเอกสาร

รายละเอียด พื้นที่  2.15 x 3 เมตร
อัตราค่าเช่า 2,000/เดือน

ตู้เงินด่วน ATM

รายละเอียด พื้นที่ 0.925 x 2.5 เมตร
อัตราค่าเช่า 3,000 บาท/เดือน

ตู้จำหน่ายสินค้าอัจฉริยะ

รายละเอียด พื้นที่กว้าง 1.3 x ลึก 0.9 x 1.9 เมตร
อัตราค่าเช่า 3,500 บาท/เดือน

ค่าเช่าขายอาหาร

รายละเอียด พื้นที่ 1.68 x 3 เมตร
อัตราค่าเช่า 1,500 บาท/เดือน

ค่าเช่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง

รายละเอียด พื้นที่ 10 ตารางเมตร (2 เมตร x 5 เมตร)
อัตราค่าเช่า 3,100 บาท/เดือน

Download (XLSX, 17KB)

ห้องเรียน Smart  Class Room ชั้น 5 ห้อง 9503-9505

รายละเอียด
พื้นที่ /ที่นั่ง/อุปกรณ์
พื้นที่ 192 ตารางเมตร  จำนวน 150 ที่นั่ง  โต๊ะและเก้าอี้
เครื่่องเสียง 1 ชุด กระดานสมาร์ทบอร์ด 1 ชุด
โทรทัศน์ 2 เครื่่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด
เครื่องวิชวลไลเซอร์  1 ชุด
อัตราค่าเช่่า 6,000 (เต็มวัน)  3,000 (ครึ่งวัน)

ห้องเรียน Smart  Class Room ชั้น 5 ห้อง 9505

รายละเอียด
พื้นที่ /ที่นั่ง/อุปกรณ์
พื้นที่ 96 ตารางเมตร  จำนวน 60 ที่นั่ง  โต๊ะและเก้าอี้
เครื่่องเสียง 1 ชุด กระดานสมาร์ทบอร์ด 1 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด  เครื่องวิชวลไลเซอร์  1 ชุด
อัตราค่าเช่่า 3,000 (เต็มวัน)  1,500 (ครึ่งวัน)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9903

รายละเอียด
พื้นที่ /ที่นั่ง/อุปกรณ์
จำนวน 40 ที่นั่่ง   โต๊ะและเก้าอี้
เครื่องโปรเจคเตอร์  1 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์   40 ชุด จอรับภาพ 1 ชุด
อัตราค่าเช่่า 6,000 (เต็มวัน)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9904

รายละเอียด
พื้นที่ /ที่นั่ง/อุปกรณ์
จำนวน 40 ที่นั่่ง   โต๊ะและเก้าอี้
เครื่องโปรเจคเตอร์  1 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์   40 ชุด จอรับภาพ 1 ชุด
อัตราค่าเช่่า 6,000 (เต็มวัน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 1381  ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 02 836 3000 ต่อ 4155
อีเมล : infosci@rmutp.ac.th

Faculty of Science and Technology
Rajamangala Universuty of Technology Phra Nakhon
1381 Pracharat 1 Road, Wongsawang, Bang Sue,
Bangkok 10800
Tel: (+66) 2836 – 3000 ext. 4155
E-mail : infosci@rmutp.ac.th

 ข้อมูลแผนที่