วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ แห่งการผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติคุณภาพบนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานสากล สู่โลกอาชีพ”


พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพบนฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานสากล และส่งเสริมความตระหนักในคุณธรรมและจริยธรรม
  2. สร้างและพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมบนฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
  3. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม
  4. ทำนุบำรุงศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมหลัก (Core Value) คือ SCXSMART

core value


สมรรถนะหลัก

การจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิตและงานวิจัยบนฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *