วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างทักษะสู่โลกอาชีพ”


ปรัชญา

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ


ปณิธาน

เป็นผู้นำการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ คู่คุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ


พันธกิจ

  1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ
  2. สร้างและบูรณาการงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อผลิตนวัตกรรมรองรับการพัฒนาประเทศ
  3. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เพิ่มขีดความสามารถและสร้างมูลค่าเพิ่ม
  4. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
  5. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ค่านิยมหลัก (Core Value) คือ SCXSMART

core value


เอกลักษณ์

         “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฐานรากแห่งนวัตกรรม”

         Science and Technology Towards the Innovation


สมรรถนะหลัก

การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยบนฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *