สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

scirmutp-comscience-bannerติดต่อ 028363000 ต่อ 4625, 4626 หรือ 028363014 เบอร์ภายใน 4625, 4626

surachetนายสุรเชษฐ์ เรืองประโคน
Mr.Surachet Rouangprakhon
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
E-mail : surachet.r@rmutp.ac.th
วิภาดร.วิภา จักรชัยกุล
Dr.Vipa Jakchaikul
E-mail : vipa.j@rmutp.ac.th
suthadaนางสุธาดา ศรีเกตุ
Mrs.Suthada Srigate
E-mail : toys_2009@yahoo.com
niphapornนางนิภาพร ปัญญา
Mrs.Nipaporn Panya
E-mail : nipaporn.p@rmutp.ac.th
Sirichaiนายศิริชัย สาระมนัส
Mr.Sirichai Saramanus
E-mail : sirichai.s@rmutp.ac.th
weewawanดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์
Dr.Veerawan Janthanasub
E-mail : veerawan.j@rmutp.ac.th
narisaraดร.นริศรา นาคเมธี
Dr.Narisara Nakmaetee
E-mail : narisara.n@rmutp.ac.th
papatsonนางภภัสสร สิงหธรรม
Mrs.Papatsorn Singhatham
E-mail : wanida.si@rmutp.ac.th
natiyaดร.ณัฐติญา ไข่ติยากุล
Dr..Nattiya Khaitiyakul
E-mail : nattiyaa@gmail.com
thanawutดร.ธนาวุฒิ นิลมณี
Dr.Tanavoot Nilmanee
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ สวส
E-mail : tanavoot.n@rmutp.ac.th
methiyaninดร.เมธิญาณินฆ์ คำขาว
Dr.Maytiyanin Komkhao
E-mail : maytiyanin.k@rmutp.ac.th
tidawanนางสาวธิดาวรร คล้ายศรี
Ms.Thidawan Klaysri
E-mail : thidawan.k@rmutp.ac.th
weerawatนายวีรวัฒน์ เชี่ยวปัญญานันท์ (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
Mr.Werawat Chewpanyanun
E-mail : bbhaha1261@hotmail.com