สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

scirmutp-ims-bannerติดต่อ 028363000 ต่อ 4629 หรือ 028363016 เบอร์ภายใน 4629

piyapongผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว
Asst.Prof.Dr.Piyapong Pankaew
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
E-mail : piyapong.physics@hotmail.com
Jirasakดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
Dr.Jirasak Tharajak
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหารและปฏิบัติหน้าที่แทนฝ่ายวางแผน
E-mail : jirasak.t@rmutp.ac.th
Thanapongดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์
Dr.Thanapong Sareein
E-mail : thanapong.s@rmutp.ac.th
kantimaผศ.ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล
Asst.prof.Dr.Kantima Chaochanchaikul
E-mail : kantima.cha@hotmail.com
wilaiwanผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล
Asst.Prof.Dr.Wilaiwan Leenakul
E-mail : leenakulw@gmail.com
polkritนายพลกฤษณ์ คุ้มกล่ำ
Mr.Ponkrit Kumklam
E-mail : ponlakrit.k@gmail.com