สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

scirmutp-mathstat-banner

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
นายขจรศักดิ์ บำรุงสินมั่น
Mr.Khajohnsak Bamrungsinman
ติดต่อ : (+66) 0-2836-3019
E-mail : hojohnhub@gmail.com
>> MATHEMATICS>> STATISTICS

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Sub-Division of Mathematics)
ติดต่อ 028363000 ต่อ 4632, 4633, 4634 หรือ 028363019, 028363020
เบอร์ภายใน 4632, 4633, 4634

kajonsakนายขจรศักดิ์ บำรุงสินมั่น
Mr.Khajohnsak Bamrungsinman
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
E-mail : hojohnhub@gmail.com
Suneeผศ.สุนีย์ สัมมาทัต
Asst.Prof.Sunee Sammatat
E-mail : sunee_sung@hotmail.com
nitayaผศ.นิตยา บุญสิทธิ์
Asst.Prof.Nittaya Boonsith
E-mail : nittaya.b27@gmail.com
Srivilaiนางศรีวิไล พวกน้อย
Mrs.Srivilai Phuaknoy
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดี
E-mail : srivilai.p@gmail.com
pichayaผศ.พิชญา พุกผาสุข
Asst.Prof.Pitchaya Pukbhasuk
E-mail : imimpp2014@hotmail.com
penapaผศ.เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง
Asst.Prof.Pennapa Suwanbamrung
E-mail : penbamrung@gmail.com
kannikaผศ.กรรณิการ์ ม่วงชู (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
Asst.Prof.Kannikar Muangchoo
E-mail : ni_003@hotmail.com
sukjitผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ
Asst.Prof.Sukjit Tangcharoen
E-mail : sukjit_t@hotmail.com
ดร.ณิศรา สุทธิสังข์
Dr.Nisara Suthisung
E-mail : muinisara@hotmail.com
panikaนางพรรณิการ์ มีอ่อน
Mrs.Pannika Mee-On
E-mail : mayom2520.mm@gmail.com
wareewanนางสาววรีวรรณ์ วิเศษสิงห์ (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
Ms.Wareewan Wisedsing
E-mail : pmw_2606@hotmail.com
Sunisaดร.สุนิสา สายอุปราช
Dr.Sunisa Saiuparad
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดี
E-mail : sunisa.s@rmutp.ac.th
chanwitผศ.ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์
Asst.Prof.Dr.Chanwit Prabpayak
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี
E-mail : chanwit.p@rmutp.ac.th
chanwitดร.สกุลบุตร เอกวิทยานิพนธ์
Dr.Sakulbuth Ekvittayaniphon
Email : sakulbuth.e@rmutp.ac.th


กลุ่มวิชาสถิติ (Sub-Division of Statistics)
ติดต่อ 028363000 ต่อ 4632, 4633, 4634 หรือ 028363019, 028363020
เบอร์ภายใน 4632, 4633, 4634
charunyaผศ.จรัลยา ดอกมณี
Asst.Prof.Jaranya Duakmanee
E-mail : charunya_words@hotmail.com
pakinผศ.ภาคิณ อังศุนิศ
Asst.Prof.Pakin Angsunit
E-mail : kanit.a2919@gmail.com
kritsadaดร.กฤษฎา เหล็กดี
Dr.Kritsada Lekdee
E-mail : krisada@hotmail.com
yupapinผศ.ยุพาพิน อติกานต์กุล (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
Asst.Prof.Yupapin Atikankul
E-mail : atikankul@yahoo.com
siamผศ.สยาม ลางคุลเสน
Asst.Prof.Siam Langkunsen
E-mail : siam.1992@hotmail.com
naruedeeนางสาวนฤดี สมิทธ์ปรีชา
Ms.Narudee Smithpreecha
E-mail : narudee.s@rmutp.ac.th
fuangนางสาวเฟื่องลัดดา โสภา
Ms.Faungladda Sopa
E-mail : faung2519@gmail.com
piyathidaนางสาวปิยธิดา พันธุนะ (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
Ms.Piyatida Phanthuna
E-mail : piyatida.r@rmutp.ac.th
chawaneeนางสาวชวนี สุภิรัตน์ (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
Ms.Chawanee Supirat
E-mail : chawanee.s@rmutp.ac.th