ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
การให้พ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเหตุไม่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ระเบียบทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร