เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน (เบอร์กลาง) 0-2836-3000 โทรสาร 0-2836-3000

 เบอร์ต่อภายในเบอร์ตรง
คณบดี460902 836 3003, 02 836 3009
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย461602 836 3004
รองคณบดีฝ่ายบริหาร460202 836 3001
รองคณบดีฝ่ายวางแผน461302 836 3002
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา462002 836 3005
หัวหน้าสำนักงานคณบดี4601
เลขาคณบดี4603
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์4625, 4626
02 836 3014
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ4627, 4628 02 836 3015
หัวหน้าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม462902 836 3016
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ชั้น 3
ชั้น 7
4632, 4633, 4634
02 836 3019, 02 836 3020
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชั้น 5)
(กลุ่มฟิสิกส์และชีววิทยา)
463002 836 3017
สาขาวิทยาศาสตร์ (กลุ่มเคมี) 463102 836 3018
หัวหน้างานติดตามและประเมินผล4615
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา461402 836 3010
หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ
หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง
4615
หัวหน้างานบริหารโครงการและฝึกอบรม4614
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา4619
หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม461902 836 3012
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์4617
หัวหน้างานหลักสูตร4617
หัวหน้างานสหกิจศึกษา4617
หัวหน้างานจัดการความรู้ (KM)4617
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล461802 836 3011
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
หัวหน้างานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
4622
หัวหน้างานวิชาทหาร4621
หัวหน้างานพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม4621
หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม4621/ Fax 462102 836 3013
หัวหน้างานแนะแนว
หัวหน้างานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย
4624
หัวหน้างานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา4621
หัวหน้างานกีฬา
หัวหน้างานศิษย์เก่าและชุมชน
4623
หัวหน้างานสารบรรณ4604 / Fax 460402 836 3006
หัวหน้างานบุคลากร4604
หัวหน้างานฝ่ายบริหารและวางแผน
หัวหน้างานการเงิน
460502 836 3007
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
4610, 4611
หัวหน้างานเอกสารการพิมพ์4612
หัวหน้างานบัญชี4606
หัวหน้างานพัสดุ4607, 4608
02 836 3008