การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
รายวิชา
 กลุ่มเรียน 60 ปวค./1-2   กลุ่มเรียน 59 ปวค./1-2   กลุ่มเรียน 58 ปวค./1-2   กลุ่มเรียน 57 ปวค./1-2 
รายวิชา
 กลุ่มเรียน 60-ปวศ./1   กลุ่มเรียน 59-ปวศ./1   กลุ่มเรียน 58-ปวศ./1    กลุ่มเรียน 57-ปวศ./1