ฐานข้อมูลวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560คลิกหัวข้อปีงบประมาณเพื่อดูรายละเอียดโครงการวิจัย >>

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
 1.  การพัฒนาโครงร่างเลี้ยงเซลล์แบบรูพรุนของสารประกอบเบต้าไตรแคลเซียมฟอสเฟตซิงก์นิกเก้อเฟอไรท์และเซอโคเนียสำหรับประยุกต์ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว
อ.ภัทรณี คลุมดวง
อ.เจริญพร โชคบริบาล
 [บทคัดย่อ]
2. การปรับปรุงสมบัติทางกลและความสามารถในการขึ้นรูปของพลาสติกชีวภาพที่ทำมาจากโปรตีนกลูเตนโดยการใช้ยางธรรมชาติ ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล  [บทคัดย่อ]
 3.  การประเมินความเสี่ยงโรคหัด และโรคหัดเยอรมัน ในประเทศไทยด้วยตัวแบบ ผสมเชิงเส้นวางนัยทั่วไป ที่มีการแจงแจงปัวซงพหุตัวแปร ดร.กฤษฎา เหล็กดี  [บทคัดย่อ]
4. การประมาณและการตรวจติดตามผลผลิตข้าวในประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลตามยาวและเชิงพื้นที่ ผศ.สุนีย์ สัมมาทัต
ผศ.นิตยา บุญสิทธิ์
ดร.กฤษฎา เหล็กดี
[บทคัดย่อ]
5. การปรับปรุงสมบัติทางชีวภาพและสมบัติการละลายของแก้วและแก้วเซรามิกชีวภาพในระบบโซเดียมแคลเซียมฟอสเฟตเพื่อนำไปประยุกต์เป็นกระดูกเทียม ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล [บทคัดย่อ]
6. การพัฒนาแผ่นเส้นใยอิเล็คโทรสปันจากโปรตีนไหมซิริซินสารสกัดรางจืดและสารสกัดหญ้าหางม้าสำหรับประยุกต์เป็นแผ่นปิดแผล ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว
อ.ภัทรณี คลุมดวง
อ.เจริญพร โชคบริบาล
[บทคัดย่อ]
งบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ.2560
 1.  การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการผลิตเอนไซม์ เซลลูโลส จากผักเหลือทิ้งและเปลือกผลไม้ เพื่อใช้ในการหมักแอลกอฮอล์ ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ อ.มาโนช หลักฐานดี
นายภิรมย์ เอียดดำ
 [บทคัดย่อ]
2. การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุทดแทนไม้จากเส้นใยกาบมะพร้าว ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ [บทคัดย่อ]
3. คุณลักษณะของคอนดัคเตอร์ในสนามจำนวนดีกรีสี่สำหรับจำนวนเฉพาะที่ไม่แตกกิ่ง ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์ [บทคัดย่อ]
4. การพัฒนาเลขชี้กำลังไลยาพูนอฟมากที่สุดในการวัดพยากรณ์มรสุมฤดูหนาวบริเวณประเทศไทย ดร.สุนิสา สายอุปราช [บทคัดย่อ]
5. การสังเคราะห์แก้วเซรามิกชนิดไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีการเติมเซอร์โคเนียมสำหรับการประยุกต์ใช้ในทางทันตกรรม ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล
อ.ธนาพร บุญชู
[บทคัดย่อ]
6. ผลของศักย์ฮาร์โมนิกต่อการดักจับสถานะคิวบิตอะตอมจากวงแหวนสั่นพ้องแพนด้า ดร.ชัชวาล ศรีภักดี [บทคัดย่อ]
7. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากมะเดื่อ ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม [บทคัดย่อ]
8. การทดสอบการใช้ได้ของวิธีการสกัดอาร์เซนิกทั้งหมดด้วยเทคนิคการย่อยด้วยคลื่นไมโครเวฟ ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ [บทคัดย่อ]