ฐานข้อมูลวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
1. การพัฒนาและผลิตอิฐบล็อกมวลเบาโดยการผสมเส้นใยธรรมชาติ
(Improvement and Production of Light Weight Blocks by Mixing Natural fiber)
อ.วรนุช  ดีละมัน
ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล
อ.กิติยศ ตั้งสัจจวงศ์
[บทคัดย่อ]
2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบโต้ตอบดวงตา เรื่องความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการควบคุมด้วยมือ
(The Development of Computer Assisted Instruction Interactive with Eyes Lesson on Knowledge of ASEAN in elementary Education for Students with Disabled hand Controls)
ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์
ดร.วิภา จักรชัยกุล
อ.วรีวรรณ์ วิเศษสิงห์
[บทคัดย่อ]
3. การปรับปรุงความเหนียวและความทนแรงกระแทกของพอลิแลกติกแอซิดโดยการใช้น้ำมันถั่วเหลืองที่ผ่านการดัดแปรและเส้นใยธรรมชาติ
(Improvement of Toughness and Impact Resistance of Polylactic acid by Using Modified Soybean Oil and Natural Fibers)
ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล
ดร.วัลลภ หาญณรงค์ชัย
[บทคัดย่อ]
4. การศึกษาแก้วเซรามิกชีวภาพที่ประกอบด้วยผลึกดฟอร์โรแมกเนติกระดับนาโนจากระบบที่มีและไม่มีซิลิกาเป็นองค์ประกอบด้วยวิธีอินคอเปอเรชัน
(Studying of Bioactive glass-ceramic Containing Ferromagnetic Nanocrystals from Silica and Non-silica System by Incorporation Technique)
ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล
ดร.กฤษ สุจริตตั้งธรรม
[บทคัดย่อ]
5. การสังเคราะห์โคพอลิเมอร์วาวแสงสำหรับการตกแต่งสำเร็จบนผ้าฝ้ายเพื่อใช้ในงานด้านความปลอดภัย
(Synthesis of fluorescent copolymers for cotton fabric finishing using in security textile)
ดร.ดัชชนี  ไกรศิริ ขอคืนทุน
6. การเตรียมและศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและแม่เหล็กของอนุภาคคอมโพสิตระดับนาโนเมตรของไฉดรอกซีอะพาไทต์และซิงก์เฟอร์ไรท์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการรักษามะเร็งในอนาคต
(Preparation and Structural and Magnetic Characterizations of Hydroxyapatite/Zinc Ferrite Composite Nanoparticles for Future Cancer Treatment)
ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว
ดร.ภัทริณี คลุมดวง
[บทคัดย่อ]
7. การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของแบคทีเรียในนาข้าวปนเปื้อนเงินนาโน
(The Study in Characteristics of Bacterial Performance Associated with Rice Field Polluted with Silver Nano Particles )
ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ
ดร.ไพศาล การถาง
ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
[บทคัดย่อ]
8. การผลิตก๊าซชีวภาพที่มีคุณภาพเพื่อการใช้อย่างยั่งยืนในชุมชนบ้านถ้ำเสือ จ.เพชรบุรี
(High quality Biogas Production for Sustainable Application in the Communities of Tham Sua Village, Phetchaburi Province)
ดร.ดวงฤทัย นิมคมรัฐ
ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ
ดร.ไพศาล การถาง
ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
[บทคัดย่อ]
9. การวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยงเส้นทางประวัติศาสตร์ 4 ภาค เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Research and development of multimedia materials to publicize tourist routes in the history of the 4 region to prepare to AEC)
อ.นิภาพร ปัญญา
ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม
อ.ภภัสสร สิงหธรรม
อ.อุบลวัลย์  อินทรปัญญา
[บทคัดย่อ]
10. ความสัมพันธ์ของการกระจายตัวของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในดินเพาะปลูกข้าวและระดับการปนเปื้อนในเมล็ดข้าว
(Correlation of the distribution of pesticide residues in rice farming and contaminated levels in rice grain)
ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ [บทคัดย่อ]
11. การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เศษใบยางพาราเพื่อผลิตต้นแบบแผ่นมวลเบา
(Improvement and Production of Light Weight Blocks from Natural Fiber)
ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ [บทคัดย่อ]

 

งบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ.2559
1. การผลิตกระดาษทำมือจากหญ้าชันกาด
(Paper production from Pencium Repens)
ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ [บทคัดย่อ]
2. ศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(The study of Information Technology Behavior for Undergraduate Students of Faculty Science and Technology)
ดร.วิภา จักรชัยกุล
ผศ.สิริน สิระธนกุล
อ.วีรวัฒน์ เชี่ยวปัญญานันท์
[บทคัดย่อ]
3. การพัฒนาวิธีการวัดการพยากรณ์มรสุมฤดูหนาวในประเทศไทย
(The Development of Predictability Measurement Method for Winter Monsoon Forecasts in Thailand)
ดร.สุนิสา สายอุปราช
อ.ชวนี สุภิรัตน์
อ.ปิยธิดา รุจะศิริ
[บทคัดย่อ]
4. การคัดแยกและศึกษาคุณลักษณะจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการบำบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ได้จากเหมืองถ่านหินแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
(Isolation and Characterization of Microorganisms with Potential for Hydrogen Sulphide Treatment from Coal Mine in Lampang province)
ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ
ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ
ดร.ไพศาล การถาง
[บทคัดย่อ]
5. สโตแคสติกเพื่อวิเคราะห์สถานะบีบอัดของแสงในวงแหวนสั่นพ้องแพนด้า
(Stochastic Analysis of Squeezed State of Light within a PANDA Ring Resonator)
ดร.ชัชวาล ศรีภักดี [บทคัดย่อ]
6. การพัฒนาต้นแบบรายงานการสร้างเครื่องจักรตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไทย
(Development of Manufacturing Data Report (MDR) According to International Standards to Increase Competitiveness of the Industry Thailand)
อ.ภภัสสร สิงหธรรม
อ.โชคชัย สิงหธรรม
[บทคัดย่อ]
7. การบำบัดฟอสเฟตจากน้ำเสียด้วยวัสดุกรองร่วมกับเปลือกหอยแครง
(Treatment of Phosphate from Wastewater by Filter material with Tegillarca granosa)
อ.วรนุช ดีละมัน
ดร.วรินธร บุญยะโรจน์
[บทคัดย่อ]
8. ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ์   เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(Success factors of Administration of Phya Prasit community financial institutions, Dusit District, Bangkok)
ผศ.ดวงใจ เขมวิรัตน์
อ.สนทยา เขมวิรัตน์
ผศ.พรประภา แสงสินเจริญชัย
[บทคัดย่อ]
9. การดัดแปลงพื้นผิวตัวดูดซับสำหรับกำจัดไอออนตะกั่วจากสารละลาย
(Modification of adsorbent surface for removal of lead(II) ion from aqueous solution)
ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ [บทคัดย่อ]
10. ทฤษฎีไอโซมอร์ฟิสึมของโครงสร้างพีชคณิต MV-algebras
(Isomorphism Theorems of MV-algebras)
ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์
ดร.วิทวัส พันธวิมล
[บทคัดย่อ]