ฐานข้อมูลวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

งบประมาณรายจ่าย
ลำดับหัวข้องานวิจัยผู้วิจัย 
1.พืชถิ่นเดียวและสถานะการอนุรักษ์ของพืชวงศ์โพโดสเต็มเอซีอี้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนางสาวเพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล
ดร.ละออ อัมพรพรรดิ์
[บทคัดย่อ]
2.การพัฒนาชุดตรวจวัดการแตกหักของเมล็ดข้าวด้วยเทคนิคทางแสงและกระบวนการเชิงภาพดร.ไพศาล การถาง
ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์
[บทคัดย่อ]
3.ชุดกรองน้ำอย่างง่ายในครัวเรือนสำหรับกำจัดสนิมเหล็กและความกระด้างถาวรของระบบน้ำประปาหมู่บ้านเพื่ออุปโภคและบริโภคดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ นางสาวสุพัตรา จันทร์สุวรรณ[บทคัดย่อ]
4.รูปแบบของฝนในประเทศไทยอันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนดร.สุนิสา สายอุปราช ผศ.กรรณิการ์ ม่วงชู
ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว
[บทคัดย่อ]
5.การผลิตวัสดุดูดซับเสียงจากวัสดุผสมยางโฟมธรรมชาติและเส้นใยธรรมชาติดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล ดร.วัลลภ หาญณรงค์ชัย[บทคัดย่อ]
6.ตัวแบบผสมเชิงเส้นวางนัยทั่วไป สำหรับข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ ประยุกต์ใช้กับโรคฉี่หนูในประเทศไทยผศ.สุนีย์ สัมมาทัต ผศ.นิตยา บุญสิทธิ์ นายกฤษฎา เหล็กดี[บทคัดย่อ]
7.การลดการกัดกร่อนในท่อส่งน้ำมันและก๊าซที่เกิดจากจุลชีพโดยการเคลือบผิวด้วยอีพ็อกซี่ผสมอนุภาคนาโนเงินกับถ่านไม้ไผ่นายจิระศักดิ์ ธาระจักร์ ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ[บทคัดย่อ]
8.การพัฒนาโครงสร้างสองชั้นระหว่างคอมโพสิตไฮดรอกซีอะพาไทต์-อลูมินา และเซอร์โคเนียเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล ดร.ภัทรณี คลุมดวง ว่าที่ รต.อนุวัตน์ หัสดี[บทคัดย่อ]
งบประมาณรายได้
ลำดับหัวข้อวิจัยผู้วิจัย 
1การศึกษาสถานะบีบอัดของแสงในวงแหวนสั่นพ้องแพนด้าดร.ชัชวาล ศรีภักดี[บทคัดย่อ]
2ประสิทธิภาพการดูดซับไอออนตะกั่วจากสารละลายโดยใช้อิฐมวลเบาเป็นตัวดูดซับดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ[บทคัดย่อ]
3การประเมินปริมาณการเกิดมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดร.วรินธร บุญยะโรจน์[บทคัดย่อ]
4การเตรียมและการวิเคราะห์แก้วและแก้วเซรามิกชีวภาพจากระบบแคลเซียมโซเดียมฟอสเฟตดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล[บทคัดย่อ]
5การประเมินค่าการปนเปื้อนของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมโครเมตร (PM10) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือนางสาววรนุช ดีละมัน ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว[บทคัดย่อ]
6การพัฒนาเงื่อนไขขอบเขตของแบบจำลองน้ำตื้นเพื่อขยายการทำนายมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือดร.สุนิสา สายอุปราช นางสาวชวนี สุภิรัตน์ นางสาวปิยธิดา รุจะศิริ[บทคัดย่อ]
7การศึกษาปริมาณทางกลศาสตร์เชิงลึกสำหรับเมล็ดข้าวกล้องดร.ไพศาล การถาง[บทคัดย่อ]
8สมบัติทางโครงสร้างและทางไฟฟ้าของเฟอร์โรอิเล็กทริกแบเรียมไททาเนตเจือด้วยแลนทานัมออกไซด์ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์
9การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกลของวัสดุผสมพีวีซีและผงขี้เลื่อยไม้ภายใต้สภาวะการใช้งานที่มีความชื้นดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว นางสาววรนุช ดีละมัน[บทคัดย่อ]
10พฤติกรรมการสึกหรอของรอยเชื่อมประสานของพอลิพรอพิลีนนายจิระศักดิ์ ธาระจักร์ นางธนาพร บุญชู[บทคัดย่อ]
วิจัยสถาบัน
ลำดับหัวข้องานวิจัยผู้วิจัย 
1.สภาพและแนวทางในการพัฒนาการดูแลสนับสนุนนักศึกษาเพื่อลดจำนวนการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผศ.ดวงใจ เขมวิรัตน์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
ผศ.พรประภา แสงสินเจริญชัย
นายสนทนา เขมวิรัตน์
[บทคัดย่อ]
วิจัยกลางมหาวิทยาลัย
ลำดับหัวข้องานวิจัยผู้วิจัย 
1.การผลิตน้ำมันระเหยไล่แมลงจากใบยาสูบดร.วรินธร บุญยะโรจน์
ผศ.ดร.อมรา อมรแก้ว
[บทคัดย่อ]
งบประมาณภายนอก
ลำดับหัวข้องานวิจัยผู้วิจัย 
1.ศักยภาพของสารสกัดมะหาดต่อการควบคุมการงอกและเจริญเติบโตของวัชพืชในนาข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม [บทคัดย่อ]
2.ความสัมพันธ์และประโยชน์ของจุลินทรีย์ในดินข้าวที่มีต่อข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ อ. สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ
ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์
ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ
ดร.ไพศาล การถาง
[บทคัดย่อ]
3.การศึกษาลักษณะเฉพาะเชิงเคมีกายภาพของเมล็ดข้าวพื้นเมืองที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติเชิงกล นายจิระศักดิ์ ธาระจักร์
ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์
ดร.ไพศาล การถาง
[บทคัดย่อ]