ฐานข้อมูลวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

งบประมาณรายจ่าย
ลำดับชื่อโครงการผู้วิจัย 
1การพัฒนาวัสดุทดแทนกระดูกจากการปลูกผลึกนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์บนเส้นไหมโฟโบอินนายปิยะพงษ์ ปานแก้ว ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุลนางสาววรนุช ดีละมัน[บทคัดย่อ]
2อนุกรมวิธานและการกระจายพันธุ์ของพืชวงศ์ Podostemaceae ในจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นางสาวเพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล นางสาวละออ อัมพรพรรดิ์[บทคัดย่อ]
3การพัฒนาระบบมัลติมีเดียและการโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟผ่านระบบเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสนางภภัสสร สิงหธรรม นางอุบลวัลย์ อินทรปัญญา นางนิภาพร ปัญญา[บทคัดย่อ]
4การพัฒนาปรับปรุงการสร้างทองระดับนาโนด้วยการใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นในประเทศไทยดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ ดร.ไพศาล การถาง นายจิระศักดิ์ ธาระจักร์บทคัดย่อ[บทคัดย่อ]
5การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทางคณิตศาสตร์สำหรับสร้างแผนที่โรคหลายชนิดประยุกต์ใช้กับโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจขาดเลือดนางสุนีย์ สัมมาทัต นายกฤษฎา เหล็กดี ผศ.นิตยา บุญสิทธิ์บทคัดย่อ
6ผลความแกร่งของเมล็ดข้าวสารต่อคุณภาพการสีนายพลกฤษณ์ คุ้มกล่ำบทคัดย่อ
งบประมาณรายได้
วิจัยสถาบัน
วิจัยกลางมหาวิทยาลัย
ลำดับ หัวข้องานวิจัยผู้วิจัย 
1การพัฒนาศักยภาพของมะเดื่อ ในการใช้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านและการป้องกันมะเร็งนายอุดมเดชา พลเยี่ยม
นางสาวอัญชนา
ขัตติยะวงศ์
นางนิภาพร ปัญญา
บทคัดย่อบทคัดย่อ
2ศักยภาพจากสารสกัดจากมะเดื่อต่อการควบคุมการงอกและเจริญเติบโตของวัชพืชในนาข้าวนายอุดมเดชา พลเยี่ยม
นางสาวอัญชนา ขัตติยะวงศ์
บทคัดย่อ
งบประมาณภายนอก